จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด กรุงศรีอยุธยาแผ่นดินทองของไทย

ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการคิดหาคำตอบจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้อง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถแต่ละบุคคลและเป็นสื่อที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะพัฒนาหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ชุด กรุงศรีอยุธยาแผ่นดินทองของไทย โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด กรุงศรีอยุธยาแผ่นดินทองของไทย ส 22104 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด กรุงศรีอยุธยาแผ่นดินทองของไทย จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด กรุงศรีอยุธยาแผ่นดินทองของไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.99/81.87 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6588 หมายความว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 65.88 และนักเรียนมีความพึงพอในการเรียนการสอนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุด กรุงศรีอยุธยาแผ่นดินทองของไทย โดยรวบรวมเป็นรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ชุดกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินทองของไทย เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดย นายฉัตรมงคล พลภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล